Smakelijk Op Gewicht.

leefstijlcoach, toegepast psycholoog en bgn gewichtsconsulent.

TARIEVEN

'Smakelijk op Gewicht' is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Hierdoor worden mijn consulten  door diverse zorgverzekeraars vergoed. Deze vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Voor een vergoedingenoverzicht klik hier. 

Kennismakingsgesprek

 

Gratis 

 

Een traject bevat:       

- Intakegesprek met voedingsanamnese,

- Persoonlijk behandelplan, dit bevat: 

 • Samenvatting intakegesprek,
 • Voedingsanalyse en conclusie,
 • Voeding- en Beweegadvies,
 • Afgestemd Weekmenu,
 • Behandeldoelen,
 • Keuzemotivatie.  

Kort Traject: + 4 consulten       

Midden Traject: + 8 consulten 

Lang Traject: + 12 consulten     

Duur per consult: 45-60 minuten 

Wanneer je een traject afsluit, ontvang je 5,00 euro korting per consult. Bij een traject ontvang je tevens een voedingsdagboek gratis.

Wil je je echter niet ineens voor een langere periode vastleggen, dan bestaat de mogelijkheid om losse consulten af te nemen.

Tussen de consulten door, vindt er op momenten wanneer daar behoefte aan is online extra coaching plaats via WhatsApp/mail. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

 

Intakegesprek met voedingsanamnese     


 

60,00


 

Persoonlijk Behandelplan

 

75,00

 

 

Consult 

 

 

45,00

 

 

Eenmalig voedingsanalyse en voedingsadvies  

Alleen mogelijk i.c.m. een kort intakegesprek 

& voedingsanamnese a 40,00 

 

 

70,00

 

 

Weegconsult

   

 

 

17,50


Workshop/Lezing/Training: op aanvraag 

Tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Betaling geschiedt vooraf giraal of contant. Er wordt achteraf een factuur voor de zorgverzekeraar gemaakt. Cliënt ontvangt tevens een kopie hiervan.

Woon je niet in de buurt van Aarle-Rixtel, maar wil je wel door mij gecoacht en begeleid worden, informeer dan naar de mogelijkheden. 

 


 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Maureen van der Kuijp-Tuinman (Smakelijk op Gewicht). Lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en in het bezit van het diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.

Cliënt: Diegene aan wie door bovengenoemde advies wordt verleend, dan wel cursist/workshop/lezing/training-volger.

Praktijkadres: Laarweg 25, 5735BP Aarle-Rixtel.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het in artikel 1 genoemde praktijkadres, tenzij onderling anders is afgesproken of wanneer het on-line advies betreft. De cliënt wordt van elke wijziging van het praktijkadres direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele doorverwijzing door de (huis)arts behandelen. Wanneer cliënt is doorverwezen door de (huis)arts, zal de gewichtsconsulent deze op de hoogte houden van het verloop van de behandeling.De gewichtsconsulent geeft een groepscursus/workshop/lezing/training op algemene basis. 

Artikel 4: Beroepsgeheim

Gegevens van de cliënt zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 5: Tarief

De gewichtsconsulent deelt de cliënt voor aanvang van de behandeling mede welke tarieven er gelden. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend dienen te worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren na het afsluiten van de overeenkomst. Dit alleen indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden  voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.  

Artikel 6: Betaling

De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant of giraal te geschieden. Dit voorafgaande aan het te volgen traject/consult. De cliënt krijgt de facturen na het volgen van het traject/consult(en) met de daarop vermelde data wanneer voorgenoemde heeft plaatsgevonden. Dit voor het indienen bij de zorgverzekeraar van cliënt. De maximale geldigheidsduur van het te volgen traject is 1 jaar na aankoop. Bij een éénmalig voedingsadvies e/o losse consulten/diensten dient de cliënt vooraf contant of giraal te betalen. De cliënt krijgt hiervan een factuur. De betaling van een weegconsult vindt contant of giraal en vooraf plaats. De cliënt krijgt hiervan een factuur. De betaling van een groepscursus/workshop/training/lezing dient vooraf en contant of giraal te geschieden. Cliënt krijgt hiervan een factuur. Er vindt geen restitutie plaats bij niet afgenomen diensten. 

Artikel 7: Verhindering

De cliënt dient zich  bij verhindering minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden.  Indien een afspraak niet tijdig is geannuleerd, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 8: Verhindering van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten. Dit wanneer zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte kon zijn of was. Dit ook wanneer zij wegens ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Wanneer de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Zowel de gewichtsconsulent als de cliënt hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het door de gewichtsconsulent verstrekte advies is naar zijn aard resultaatgericht, zonder hierbij dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat voortvloeit uit of verband houdt met de opvolging door de cliënt van de door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent is verzekerd.

De volgende beperkingen dienen hierbij in acht te worden genomen:

 

 • De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor schade, die ontstaan is door deelname van de cliënt aan de vrijblijvende  buitenactiviteit(en). Blessures of ander letsel dat ontstaan is bij de cliënt door deelname aan deze vrijblijvende activiteit(en) vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de cliënt.
 • De gewichtsconsulent is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden.
 • Bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Wanneer, om welke redenen dan ook, de assuradeur van de gewichtsconsulent niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ten allen tijde  beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.
 • Indien de cliënt onder medisch toezicht staat, is de cliënt verantwoordelijk voor het doorgeven aan de medische behandelaar dat hij/zij een coaching traject/groepscursus/workshop/lezing/training volgt bij de gewichtsconsulent.
 • Deelname groepscursus/workshop/lezing/training geschiedt op eigen risico.
 • Schade veroorzaakt door cliënt anders dan op praktijkadres is voor rekening cliënt.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Alle door de gewichtsconsulent verstrekte materialen en publicaties mag zonder vooraf gegeven toestemming van de gewichtsconsulent niet gedupliceerd of verspreid worden in welke vorm dan ook.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland gevolgd. Er zal pas een beroep op de rechter gedaan worden door beide partijen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN op te lossen. Nederlands recht is van toepassing.